لودسل دیجیتال MastekK فرانسه

لودسل دیجیتال MastekK فرانسه

 

با توجه به قوانین استاندارد و مرکز اندازه شناسی تولیدکنندگان وسایل توزین و سنجش علاوه بر مجوزهای لازم تولید
باید محصولات خودرا بر اساس استاندارد ملی مربوطه تولید و نسبت به گرفتن پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام و
پس از آن با هماهنگی مرکز اندازه شناسی نسبت به تولید و علامتگذاری اولیه اقدام نمایند ، همانطوری که بیان شد دارا
بودن علامت مخصوص اوزان و مقیاسها نشانه تأیید صحت و دقت اوزان و وسایل سنجش در محدوده تعیین شده در
استانداردهای ملی مربوطه می باشدو داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد تنها جهت عرضه محصول به بازار کافی
نبوده و باید نسبت به علامتگذاری )انگ گذاری اولیه ( نیز اقدام نماید .
پس شرط استفاده از وسیله توزین و سنجش در دادو ستد عمومی دارا بودن علامت مخصوص اوزان و مقیاسها و آزمون
اولیه می باشد در غیر این صورت غیر قانونی بوده و قابلیت جمع آوری و توقیف توسط کارشناسان اندازه شناسی را
داراست.

 

 

فروش با شرایط ویژه
نمایندکی  لودسل های فرانسوی ،آلمانی ، اسپانیایی و چینی در ایران
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ و اﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮔﻴﺮﻳد
pandtozin.com
09124983058

 

 

 

 

 

 

Message Us on WhatsApp